ദുരന്തനിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ (മാതൃക) – നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ദുരന്തനിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖയുടെ കരട് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകൾക്കെല്ലാം മാതൃകയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…

ഡൌൺലോഡ്

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *