ആധാർ അധിഷ്ഠിത യൂണിക് തണ്ടപേർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഭൂവൂടമകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആധാർ നമ്പരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി

Download

- Stars (0)

9 Downloads

Owner: Admin

Version: 1.0

Last Updated: 17-02-2020 21:53

Share
DescriptionPreviewVersions
Thandaper link to aadhar RELIS - AADAR LINKING.pdf

ആധാർ അധിഷ്ഠിത യൂണിക് തണ്ടപേർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഭൂവൂടമകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആധാർ നമ്പരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *