ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ സൂപ്പർന്യൂമററി ആയി ജോലി നോക്കി വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ചു

Download

- Stars (0)

25 Downloads

Owner: Admin

Version: 1.0

Last Updated: 17-02-2020 20:21

Share
DescriptionPreviewVersions
സൂപ്പർ ന്യൂമറി പോസ്റ്റിങ്ങ്‌.pdf

ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ സൂപ്പർന്യൂമററി ആയി ജോലി നോക്കി വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ചു. ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *