കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് – സർക്കുലർ

Download

- Stars (0)

120 Downloads

Owner: Admin

Version: 1.0

Last Updated: 26-02-2020 19:58

Share
DescriptionPreviewVersions
Wetland Circular 17.02.2020.pdf

കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 17/02/2020 തീയതിയിലെ സർക്കുലർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ നൽകിയ ഡൌൺലോഡ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *