കർഷകൻ ഏതു പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നു കണക്കിലെടുക്കാതെ പകരം കൃഷി ഏതു പഞ്ചായത്തിലാണോ ആ പഞ്ചായത്താണ് കർഷകൻ ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടത്

Download

- Stars (0)

15 Downloads

Owner: Admin

Version: 1.0

Last Updated: 17-02-2020 22:00

Share
DescriptionPreviewVersions
കർഷകൻ ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടത്.pdf

കർഷകൻ ഏതു പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നു കണക്കിലെടുക്കാതെ പകരം കൃഷി ഏതു പഞ്ചായത്തിലാണോ ആ പഞ്ചായത്താണ് കർഷകൻ ആനുകൂല്യം നൽകേണ്ടത്. സർക്കുലർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *