മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപ്പൊട്ടലിലും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രത്യേക വിഹിതം അനുവദിച്ചു

Download

- Stars (0)

24 Downloads

Owner: Admin

Version: 1.0

Last Updated: 19-02-2020 21:15

Share
DescriptionPreviewVersions
പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രത്യേക വിഹിതം.pdf

മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപ്പൊട്ടലിലും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രത്യേക വിഹിതം അനുവദിച്ചു. ഉത്തരവ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *