2018-19 വർഷത്തെ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

Download

- Stars (0)

6 Downloads

Owner: Admin

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2020 22:21

Share
DescriptionPreviewVersions
Swarj Trophy Winners 2018-19.pdf

2018-19 വർഷം മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച സ്വരാജ് ട്രോഫിക്കും പ്രത്യേക ധനസഹായത്തിനും അർഹത നേടിയ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പഞ്ചായ്തുകളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ നൽകിയ ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *