ദീർഘായുസ്സ് തേടുന്നത് ഒരു സാർവത്രിക അഭിലാഷമായ ഒരു ലോകത്ത്, തെക്കൻ ജപ്പാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിശയകരമായ ദ്വീപായ ഒകിനാവ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ദ്വീപായി നിലകൊള്ളുന്നു. 100 വയസ്സിനു മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന 450-ലധികം താമസക്കാരുള്ള ഒകിനാവ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ