ലോക്കൽ ഗവണ്മെന്‍റ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഏകീകൃത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പൊതുസർവ്വീസിന്‍റെ ഫംഗ്ഷണൽ മാന്വൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള രൂപരേഖ. 747 Views