തദ്ദേശ സ്വയം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു ആർജ്ജിക്കൽ | പ്രധാന നിബന്ധനകൾ – കൈപുസ്തകം കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വസ്തു ആർജ്ജിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. – C S Santhosh 514 Views