പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ കോറം 2 ആയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ കോറം 3 ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി