കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം | സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ – ക്രോഢീകരണം – കൈപുസ്തകം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്രോഢീകരച്ച് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ