സ.ഉ (കൈ) നം.85യ2018യപജപവവിവ തീയതി 22-11-2018 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏകവരുമാനദായനകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിന് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വികസന വകുപ്പിൽനിന്നും 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും. ഉത്തരവിനായി