അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വികസന പദ്ധതി മുതൽ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും