വകുപ്പ് 1 – ചുരുക്കപ്പേരും വ്യാപ്തിയും ആരംഭവും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 2 – നിർവ്വചനങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 3 – ഗ്രാമസഭ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 3എ – ഗ്രാമസഭയുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും അവകാശങ്ങളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 3 ബി – ഗ്രാമസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 4 – പഞ്ചായത്തു രൂപീകരിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പേരും ആസ്ഥാനവും വിനിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 5 – പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഏകാംഗീകരണവും ഭരണവും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 6 – പഞ്ചായത്തുകളുടെ അംഗസംഖ്യ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 7 – ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടന (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 8 – ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടന (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 9 – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടന (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 10 – പഞ്ചായത്തുകളെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 11 – അച്ചടിത്തെറ്റുകൾ മുതലായവ തിരുത്താനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 12 – സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ സ്റ്റാഫ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 13 – ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 14 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 15 – അസിസ്റ്റന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 16 – ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലേക്കുമുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 17 – വോട്ടർ പട്ടികയിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അയോഗ്യതകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 18 – യാതൊരാളും ഒന്നിലധികം നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 19 – യാതൊരാളും ഏതെങ്കിലും നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 20 – രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഉപാധികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 21 – ‘സാധാരണ താമസക്കാരൻ’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 21 എ – പ്രവാസി ഭാരതീയർക്ക് വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ സമ്മതിദായകരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 22 – വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ തയ്യാറാക്കലും പുതുക്കലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 23 – വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 24 – വോട്ടർ പട്ടികകളിൽ പേർ ഉൾപ്പെടുത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 25 – അപ്പീലുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 26 – അപേക്ഷകളുടേയും അപ്പീലുകളുടേയും ഫീസ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 27 – വ്യാജ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 28 – വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക മുതലായവ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യ ത്തിന്റെ ലംഘനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 29 – ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ അംഗത്തിനുള്ള യോഗ്യതകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 30 – സർക്കാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അയോഗ്യത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 31 – ചില കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അയോഗ്യത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 32 – അഴിമതി പ്രവർത്തികൾ കാരണമായുള്ള അയോഗ്യത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 33 – തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകളുടെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തു ന്നതിനുള്ള അയോഗ്യത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 34 – സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അയോഗ്യത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 35 – അംഗങ്ങളുടെ അയോഗ്യതകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 35 എ – അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 36 – അംഗമായതിനുശേഷമുള്ള അയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 37 – അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 38 – പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 39 – സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്റെ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 40 – ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ സാമാന്യ കർത്തവ്യങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 40 എ – തെരഞ്ഞെടുപ്പു നിരീക്ഷകർ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 41 – വരണാധികാരികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 42 – അസിസ്റ്റന്റ് വരണാധികാരികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 43 – വരണാധികാരി എന്നതിൽ വരണാധികാരിയുടെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് വരണാധികാരികളും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 44 – വരണാധികാരിയുടെ സാമാന്യ കർത്തവ്യം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 45 – പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 46 – പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസർമാരെ നിയമിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 47 – പ്രിസൈഡിംഗ് ആഫീസറുടെ സാമാന്യ കർത്തവ്യം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 48 – പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 48.എ – വരണാധികാരി, പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ മുതലായവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലായിരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 49 – നാമനിർദ്ദേശം മുതലായവയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തീയതികൾ നിശ്ചയിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 50 – തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പൊതു നോട്ടീസ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 51 – തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 52 – നാമനിർദ്ദേശപ്രതിക സമർപ്പിക്കലും സാധുവായ നാമനിർദ്ദേശത്തിനുവേണ്ട സംഗതികളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 53 – നിക്ഷേപങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 54 – നാമനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടീസും അവയുടെ സൂക്ഷമ പരിശോധന യ്ക്കുള്ള സമയവും സ്ഥലവും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 55 – നാമനിർദ്ദേശപ്രതികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 56 – സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 57 – മൽസരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 58 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റുമാർ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 59 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റായിരിക്കുന്നതിനുള്ള അയോഗ്യത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 60 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റിന്റെ നിയമനം പിൻവലിക്കലോ മരണമോ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 61 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റുമാരുടെ ചുമതലകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 62 – പോളിംഗ് ഏജന്റുമാരുടെ നിയമനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 63 – വോട്ടെണ്ണൽ ഏജന്റുമാരുടെ നിയമനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 64 – ഒരു പോളിംഗ് ഏജന്റിന്റെയോ വോട്ടെണ്ണൽ ഏജന്റിന്റെയോ നിയമനം പിൻവലിക്കലോ മരണമോ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 65 – പോളിംഗ് ഏജന്റുമാരുടേയും വോട്ടെണ്ണൽ ഏജന്റുമാരുടേയും ചുമതലകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 66 – മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയോ അയാളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റോ പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഹാജരാകലും പോളിങ്ങ് ഏജന്റിന്റെയോ വോട്ടെണ്ണൽ ഏജന്റിന്റെയോ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 67 – പോളിംഗ് ഏജന്റുമാരോ വോട്ടെണ്ണൽ ഏജന്റുമാരോ ഹാജരാകാതിരിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 68 – വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മരണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 69 – മൽസരമുള്ളവയും മൽസരമില്ലാത്തവയുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ നടപടി ക്രമം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 70 – വോട്ടെടുപ്പിന് സമയം നിശ്ചയിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 71 – അടിയന്തിര പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 72 – ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ നശിപ്പിക്കൽ മുതലായവ ഉണ്ടായാൽ പുതിയ വോട്ടെടുപ്പ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 73 – ബുത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതു കാരണത്താൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ വോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 74 – തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്ന രീതി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 74എ – തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 75 – സമ്മതിദായകരുടെ ആൾമാറാട്ടം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക നടപടിക്രമം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 76 – വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 77 – വോട്ടെണ്ണൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 78 – എണ്ണൽ സമയത്ത് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെ നാശം, നഷ്ടം മുതലായവ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 79 – വോട്ടുകളുടെ തുല്യത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 80 – ഫലപ്രഖ്യാപനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 81 – ഫലം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 82 – സ്ഥാനാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തീയതി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 83 – പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഉള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 83.എ – അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 84 – ആകസ്മിക ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 85 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകളുടെ കണക്കും അവയുടെ പരമാവധിയും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 86 – സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് കണക്ക് സമർപ്പിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 87 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 88 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജികൾ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ക്ഷമതയുള്ള കോടതി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 89 – ഹർജികൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 90 – ഹർജിയിലെ കക്ഷികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 91 – ഹർജിയിലെ ഉള്ളടക്കം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 92 – ഹർജിക്കാരന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന നിവൃത്തി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 93 – തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഹർജികളുടെ വിചാരണ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 94 – കോടതി മുൻപാകെയുള്ള നടപടിക്രമം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 95 – രേഖാമൂലമായ തെളിവ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 96 – വോട്ടു ചെയ്യലിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം അതിലംഘിക്കപ്പെടരുതെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 97 – കുറ്റക്കാരനാക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതും നഷ്ട്രോത്തരവാദ സർട്ടിഫിക്കറ്റും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 98 – സാക്ഷികളുടെ ചെലവുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 99 – സ്ഥാനം അവകാശപ്പെടുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യാരോപണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 100 – കോടതിയുടെ തീരുമാനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 101 – കോടതി പാസ്സാക്കേണ്ട മറ്റ് ഉത്തരവുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 102 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 103 – തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി ഏതെല്ലാം കാരണങ്ങളിൻമേൽ പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 104 – വോട്ടുകൾ തുല്യമായാലുള്ള നടപടിക്രമം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 105 – കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ അറിയിക്കുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 106 – ഉത്തരവ് ഉചിതമായ അധികാരസ്ഥാനത്തിനും മറ്റും അയച്ചുകൊടുക്കലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 107 – കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ പ്രഭാവം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 108 – തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഹർജികൾ പിൻവലിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 109 – തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഹർജ്ജികൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 110 – പിൻവലിക്കലിനെക്കുറിച്ച് കോടതി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 111 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജികളുടെ ഉപശമനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 112 – എതിർകക്ഷിയുടെ മരണം കാരണമുള്ള ഉപശമനമോ പകരം ചേർക്കലോ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 113 – അപ്പീലുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 114 – അപ്പീലിലെ നടപടിക്രമം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 115 – കോടതിച്ചെലവിനുള്ള ജാമ്യം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 116 – ഒരു എതിർകക്ഷിയിൽ നിന്ന് കോടതിച്ചെലവിനുള്ള ജാമ്യം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 117 – കോടതിച്ചെലവ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 118 – ജാമ്യം കെട്ടിവച്ചതിൽനിന്ന് കോടതിച്ചെലവ് നൽകുന്നതും അങ്ങനെ കെട്ടിവച്ചത് മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 119 – കോടതിച്ചെലവ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ നടത്തുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 120 – അഴിമതി പ്രവൃത്തികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 121 – തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച് വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുത വളർത്തുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 122 – തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസവും അതിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസവും പൊതുയോഗങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 123 – തിരഞ്ഞെടുപ്പു യോഗങ്ങളിൽ കലക്കമുണ്ടാക്കുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 124 – ലഘുലേഖകൾ, പോസ്സറുകൾ മുതലായവയുടെ അച്ചടിയിൻമേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 125 – വോട്ടു ചെയ്യലിന്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം പരിപാലിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 126 – ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ മുതലായവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 127 – പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷനിലോ അതിനടുത്തോ വച്ച് വോട്ടു പിടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 128 – പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളിലോ അടുത്തോ വെച്ചുള്ള ക്രമരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 129 – പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ അനുചിതമായ പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 130 – വോട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 131 – തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൂലിക്കെടുക്കുകയോ ആർജ്ജിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പിഴ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 132 – സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മറ്റ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെയും സ്റ്റാഫിന്റെയും ലിസ്റ്റ് നൽകണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 133 – തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 134 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കെട്ടിടപരിസരങ്ങൾ മുതലായവ ആവശ്യപ്പെടൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 135 – സർക്കാർ ജീവനക്കാരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റായോ പോളിംഗ് ഏജന്റായോ വോട്ടെണ്ണൽ ഏജന്റായോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 136 – പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കുറ്റമായിരിക്കുമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 137 – ബുത്ത് പിടിച്ചെടുക്കൽ എന്ന കുറ്റം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 138 – മറ്റു കുറ്റങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 139 – സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധികാരങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 140 – സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനോട് ആളുകൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 141 – സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻ പാലിക്കേണ്ട നടപടി കമങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 142 – ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടെ എടുത്ത നടപടിക്ക് സംരക്ഷണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 143 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തീകരണത്തിന് സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 144 – സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു നൽകൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകെട്ടൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 145 – ഏതൊരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റേയും സ്റ്റാഫിനെ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 145.എ – പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതന ത്തോടുകൂടിയുള്ള അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 146 – നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടിക സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 147 – സിവിൽ കോടതികളുടെ അധികാരിതയ്ക്ക് തടസ്സം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 148 – തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 149 – അംഗങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗകാലാവധി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 150 – പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 151 – ഒരു പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെയോ ഭരണ നിർവ്വഹണ കമ്മിറ്റിയെയോ നിയമിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 152 – അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 153 – പ്രസിഡന്റിന്റേയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 154 – ആഫീസിന്റെ ചാർജ് ഏല്പിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നും പിരിയുന്ന പ്രസി ഡന്റ്, മുതലായവർക്കുള്ള ചുമതല (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 155 – പ്രസിഡന്റിന്റെയോ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയോ അംഗങ്ങളുടെയോ രാജി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 156 – പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും ചുമതലകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 157 – അവിശ്വാസപ്രമേയം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 158 – ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 159 – പഞ്ചായത്തംഗങ്ങൾ സ്വത്തുവിവരം സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റമെന്റ് നൽകണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 160 – പഞ്ചായത്തുകളിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഓണറേറിയവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 161 – പഞ്ചായത്തുകളുടെ യോഗങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 162 – സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 162.എ – സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 162 ബി – സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 163 – പ്രവർത്തന കമ്മിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 164 – സബ് കമ്മിറ്റികളും വാർഡ് കമ്മിറ്റികളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 165 – ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 166 – ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 167 – ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ചുമതലകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പണികളുടെയും കൈമാറ്റം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 168 – പൊതുവായ ഡിസ്പെൻസറികളും ശിശുക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റും നടത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 169 – പൊതു റോഡുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 170 – പഞ്ചായത്തുകൾ റോഡുകൾ ശരിയായി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 171 – സമൂഹ സ്വത്തുക്കളോ വരുമാനമോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 172 – ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരങ്ങളും, കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 173 – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 173.എ – പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 174 – സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും പഞ്ചായത്തുകളെ ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 175 – പഞ്ചായത്തുകൾ വികസനപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 176 – നിർവ്വഹണത്തിനായി പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തുകളെ ഭാരമേല്പിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 176.എ – പഞ്ചായത്തുകളുടെ വൈദ്യുത സംരംഭങ്ങൾക്കുമേലുള്ള നിയന്ത്രണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 176ബി – പൊതു തെരുവുകളിൽ വിളക്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാട് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 177 – സംഭാവനകളും ട്രസ്സുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 178 – പഞ്ചായത്തുകൾക്കാവശ്യമായ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾ ആർജ്ജിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 179 – സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 180 – പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും ജീവനക്കാരും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 181 – സർക്കാരിന് അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും സേവന ങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 182 – സെക്രട്ടറിയുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 183 – സെക്രട്ടറിയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചില സംഗതികളിൽ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ നിർവ്വഹിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 184 – സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലകൾ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 185 – കത്തിടപാട് നടത്തേണ്ട മാർഗ്ഗം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 185.എ – തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 185.ബി – ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 186 – ധനകാര്യക്കമ്മീഷൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 187 – പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 188 – പഞ്ചായത്തുകളുടെ രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 188.എ – സാങ്കേതിക മേൽനോട്ടവും പരിശോധനയും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 189 – മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും സർക്കാരി നുള്ള പൊതു അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 190 – പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചയിൻമേൽ നട പടി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 191 – പ്രമേയങ്ങൾ മുതലായവ നിറുത്തിവയ്ക്കാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള അധി കാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 192 – പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണ റിപ്പോർട്ട് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 193 – പഞ്ചായത്തുകൾ പിരിച്ചുവിടൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 194 – പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടിയോ അതിന്റെ അഭാവത്തിലോ നടപടി എടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കുള്ള അധികാരങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന്റെ ബാദ്ധ്യതയും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 195 – ഗ്രാന്റുകളും നികുതികളുടെ വിഹിതവും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 196 – പദ്ധതികൾക്കും പ്രോജക്ടുകൾക്കുമുള്ള ഗ്രാന്റുകളും വായ്പകളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 196.എ – ഗ്രാന്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 197 – കടം വാങ്ങുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 198 – നിശ്ചിത ഫീസ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 199 – സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നികുതിയിൻമേലുള്ള സർച്ചാർജ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 200 – ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ചുമത്താവുന്ന നികുതികൾ, ചുങ്കം മുതലായവ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 202 – അടിസ്ഥാന നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 203 – വസ്തു നികുതി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 204 – തൊഴിൽ നികുതി (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205 – തൊഴിലുടമകളാൽ തൊഴിൽനികുതി പിരിച്ചെടുക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.എ – സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകൾ, റിട്ടേണുകൾ മുതലായവ രഹസ്യം ആയിരിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.ബി – നികുതിക്ക് വിധേയരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ ഉടമസ്ഥനോടോ കൈവശക്കാരനോടോ ആവശ്യപ്പെടൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.സി – തൊഴിലുടമയോടോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോടോ ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.ഡി – തൊഴിലുടമകൾ തൊഴിൽ നികുതി വസൂലാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.ഇ – സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ പേരു നൽകുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.എഫ് – ആഫീസ് മേധാവി മുതലായവർ തൊഴിൽ നികുതി തിട്ടപ്പെടുത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.ജി – തുക അടച്ചതിന്റെ രസീതു നൽകൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.എച്ച് – സ്വയം ശമ്പളം എഴുതിവാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.ഐ – ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.ജെ – ശമ്പളം എഴുതിവാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആഫീസർമാരുടേയും സ്വയം ശമ്പളം എഴുതിവാങ്ങുന്ന ആഫീസർമാരുടേയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 205.കെ – നികുതി അടയ്ക്കക്കാത്തതിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 206 – വസ്തു കൈമാറ്റത്തിൻമേലുള്ള കരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 207 – നികുതി, ഉപനികുതി മുതലായവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 208 – വസ്തതുനികുതിയിന്മേൽ സർചാർജ്ജ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 209.എ – സെക്രട്ടറിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുവാദം കൂടാതെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 209.ബി – ഉടമസ്ഥനെയോ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ആളേയോ ഉത്തരവാദിയായി കരുതണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 209.സി – അനധികൃതമായ പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 209.ഡി – പരസ്യനികുതി പിരിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 209.ഇ – നികുതികളായി കിട്ടേണ്ട തുക വസൂലാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 210 – നികുതി, ഉപനികുതി മുതലായവയുടെ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 211 – പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നികുതികളും ഫീസും പിരിച്ചെടുക്കാൻ വില്ലേജ് ആഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 212 – പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 213 – പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിൽ ചെലവെഴുതാവുന്ന ചെലവിനങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 214 – ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കലും അതിന്റെ അനുമതി നൽകലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 215 – അക്കൗണ്ടുകളും ആഡിറ്റും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 216 – മറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെലവിലേക്കുള്ള അംശദായം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 217 – സർക്കാർ നല്കുന്ന വായ്പകളും മുൻകുറുകളും വസൂലാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 218 – ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ജലമാർഗ്ഗം, നീരുറവകൾ, ജലസംഭരണികൾ മുതലായവ ഏൽപ്പിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219 – തീർത്ഥാടനസ്ഥലങ്ങൾ മുതലായവയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അംശദായങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എ – ചവറും ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വർജ്യ വസ്തുക്കളും മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പാടു ചെയ്യണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ബി – ചവറും ഖരമാലിന്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുകയും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യു ന്നതിന് ഉടമസ്ഥർക്കും താമസക്കാർക്കും ഉള്ള കർത്തവ്യം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219സി – ചവറോ മാലിന്യങ്ങളോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഉടമസ്ഥനുമായോ താമസക്കാരനുമായോ ഉള്ള കരാർ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ഡി – വീടുവീടാന്തരമുള്ള ചവറുശേഖരണം ഏർപ്പെടുത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ഇ – ചവറും മറ്റു ഖരമാലിന്യങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വത്തായിരിക്കുമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എഫ് – ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി കൈയൊഴിയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ജി – ഖരമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എച്ച് – താമസസ്ഥലമല്ലാത്ത പരിസരങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകുടിയിട്ടുള്ള ചവറും ഖര മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ഐ – മൃഗശവങ്ങളും ചവറും മാലിന്യവും യുക്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കയൊഴി ക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ജെ – പരിസരങ്ങളിൽ മാലിന്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219കെ – മാലിന്യം ബഹിർഗമിക്കാനനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എൽ – തോൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എം – മാലിന്യവും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുടിയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എൻ – ചവറോ മാലിന്യമോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടുന്നതിന് നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ഒ – പൊതുതെരുവുകൾ മുതലായവയിൽ ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനെതിരായ നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219പി – കുറ്റക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച അനുമാനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
#VALUE!
വകുപ്പ് 219ആർ – ശുചീകരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പരിസരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എസ് – ചവറോ മാലിന്യമോ വിസർജ്ജ്യ വസ്തതുക്കളോ ജലാശയങ്ങളിലും ജലസ്രോതസ്സുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219റ്റി – ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും ചവറോ ഖരമാലിന്യമോ വലിച്ചെറിയുന്നതിനോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219യു – മാലിന്യമോ വിസർജ്ജ്യവസ്തക്കളോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കലും കണ്ടുകെട്ടലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219വി – മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219ഡബ്ല്യ – സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് സഞ്ചികളുടെയും കവറുകളുടെയും നിയന്ത്രണവും പ്ലാസ്സിക്സ് മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 219എക്സ് – മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന ഫണ്ടിന്റെ രൂപീകരണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 220 – പൊതു വഴികൾ മുതലായവയിലോ അവയ്ക്കു മുകളിലോ നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 221 – പൊതു മാർക്കറ്റുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 222 – സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 223 – സ്വകാര്യമാർക്കറ്റുകളുടെ ലൈസൻസുകാർ ഫീസ് വസൂലാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 224 – ലൈസൻസില്ലാത്ത സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള നിരോധനം യാതൊരാളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 225 – പൊതുവഴികളിൽവച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 226 – പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ച ആൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 227 – പൊതുവായ ഇറക്കുസഥലങ്ങളും വണ്ടിത്താവളങ്ങളും മറ്റും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 228 – സ്വകാര്യവണ്ടിത്താവളങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 229 – പൊതുകശാപ്പുശാലകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 230 – കശാപ്പുശാലകൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 230എ – കശാപ്പുശാലകൾ ശരിയായവിധം പരിപാലിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 231 – ആഹാരസാധനമായി വിൽക്കുന്നതിന് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പുചെയ്യലും പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അധികാരവും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 232 – ലൈസൻസുകുടാതെ ഏതാവശ്യത്തിനും സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 233 – ഫാക്ടറികൾ പണിയുന്നതിനും യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുവാദം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 233എ – ഫാക്ടറി, വർക്ഷോപ്പ് മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള ശല്യം ഇല്ലാതാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 233ബി – ഒഴിവാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 233സി – സർക്കാർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായ വികസന പ്രദേശം മുതലായവ സ്ഥാപിക്കാൻ പഞ്ചായത്തുമായി ആലോചിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 234 – ലൈസൻസുകളും അനുവാദങ്ങളും നൽകുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 234എ – ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിലവിലുള്ള ജലവിതരണവും അഴുക്കു ചാൽ സർവ്വീസുകളും പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തതമാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 234ബി – നിലവിലുള്ള ജലവിതരണവും അഴുക്കുചാലും പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർവ്വഹണാധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 234സി – ജലവിതരണവും അഴുക്കുചാലും സംബന്ധിച്ച പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235 – കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നമ്പരിടൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എ – കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ബി – കെട്ടിട സ്ഥാനവും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ പുനർ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235സി – കെട്ടിട സ്ഥാനവും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ പുനർ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ഡി – തെരുവു മുലകളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ഇ – പൊതുതെരുവിലേക്ക് തുറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാതിലുകളും, താഴത്തെ നിലയിലുള്ള ജനലുകളും അഴികളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരായ നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എഫ് – കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനോ, പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോവേണ്ടി ഉള്ള അപേക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ജി – കെട്ടിട സ്ഥാനം മുൻകുട്ടി അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എച്ച് – അനുവാദം കൂടാതെ പണി തുടങ്ങുന്നതിനെതിരായുള്ള നിരോധം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ഐ – അംഗീകാരമോ അംഗീകാര നിഷേധമോ ഏതു കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ജെ – പണി നടത്തുവാനുള്ള അനുവാദം ഏതു കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സെക്രട്ടറി നൽകുകയോ നൽകുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235കെ – അംഗീകാരമോ അനുവാദമോ നൽകുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ സെക്രട്ടറി കാലതാമസം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് റഫർ ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എൽ – കെട്ടിടസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗീകാരമോ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയോ പുനർ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദമോ ഏതു കാരണങ്ങളിൻമേൽ നിരസിക്കാമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എം – അനുവാദം കാലഹരണപ്പെട്ടുപോകൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എൻ – പണിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് സെക്രട്ടറിക്കുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ഒ – മനുഷ്യജീവനെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന നിർമ്മാണമോ പുനർ നിർമ്മാണമോ നിർത്തിവയ്ക്കക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235പി – കുടിലുകൾ നിർമ്മിക്കുകയോ പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ക്യൂ – അനുവാദം കുടാതെ പണി തുടങ്ങുന്നതിനെതിരായുള്ള നിരോധനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ആർ – പണി നടത്തുന്നതിന് സെക്രട്ടറി അനുവാദം കൊടുക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കാലയളവിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എസ് – സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പാസാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് റഫർ ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ടി – കുടിൽ നിർമ്മിക്കാനോ പുനർനിർമ്മിക്കാനോ ഉള്ള അനുവാദം ഏതെല്ലാം കാരണങ്ങളിൻമേൽ നിരസിക്കാമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235യു – അനുവാദത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിയൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235വി – മാറ്റം വരുത്തലുകൾക്കും കുട്ടിച്ചേർപ്പുകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235ഡബ്ലിയു – നിയമവിരുദ്ധമായി ആരംഭിച്ചതോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ പൂർത്തീകരിച്ചതോ ആയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൊളിച്ചു കളയുകയോ മാറ്റം വരുത്തു കയോ ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എക്സ് – ചില സംഗതികളിൽ കെട്ടിടങ്ങളോ പണികളോ നിറുത്തിവയ്ക്കക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235വൈ – ചില കെട്ടിടങ്ങളോ ഷെഡുകളോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235 ഇസഡ് – നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പിഴ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235എഎ – നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് നികുതി ഈടാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 235 എബി – അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 236 – ലൈസൻസുകളും അനുവാദങ്ങളും സംബന്ധിച്ച സാമാന്യ വ്യവസ്ഥകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 237 – സർക്കാരിന് ലൈസൻസുകളും അനുവാദങ്ങളും വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 238 – അപായകരമായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻകരുതലുകളും, വേലികളുംവൃക്ഷങ്ങളും വെട്ടിയൊതുക്കലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 239 – പഞ്ചായത്തിന് തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 240 – നോട്ടീസുകൾ, അനുവാദങ്ങൾ ഇവയുടെ ഫോറവും, നോട്ടീസുകൾ, ഉത്തരവുകൾ മുതലായവ അനുസരിക്കാനുള്ള സമയവും അവ നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 241 – പ്രവേശിക്കുവാനും പരിശോധന നടത്തുവാനുമുള്ള അധികാരങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 242 – വില്ലേജ് ആഫീസർമാരിൽ നിന്നും വിവരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 243 – കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ ഈടാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കാലഹരണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 244 – വസൂലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തുകകൾ എഴുതിത്തള്ളൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 245 – ശിക്ഷാനടപടി നടത്താനധികാരം നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 246 – കുറ്റങ്ങൾ രാജിയാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 247 – ശിക്ഷാനടപടികളും രാജിയാക്കലും പഞ്ചായത്തുകളെ അറിയിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 248 – പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റേയോ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റേയോ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാന്റെയോ അംഗങ്ങളുടെയോ സെക്രട്ടറിയുടെയോ പേരിൽ ശിക്ഷാ നടപടി നടത്താനുള്ള അനുവാദം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 249 – പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കുമെതിരെ വ്യവഹാരങ്ങളും മറ്റും ആരംഭിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 250 – ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സംരക്ഷണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 251 – നികുതി ചുമത്തലും മറ്റും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 252 – പോലീസുദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 254 – ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 255 – ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 256 – ബൈലാകളും അവയുടെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷകളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 257 – പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച സാമാന്യ വ്യവസ്ഥകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 258 – അയോഗ്യതയുള്ളപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റായോ വൈസ് പ്രസിഡന്റായോ അംഗമായോ പ്രവർത്തിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 259 – ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ജീവനക്കാരനോ അംഗമോ കരാറുജോലിയിൽ അവകാശബന്ധം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 260 – സെക്രട്ടറിയേയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയേയോ തെറ്റായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 261 – പഞ്ചായത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിന് നിരോധം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 262 – നോട്ടീസ് നീക്കം ചെയ്ക്കുകയോ മായ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് നിരോധം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 263 – വിവരം നൽകാതിരിക്കയോ വ്യാജമായ വിവരം നൽകുകയോ ചെയ്താലുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 264 – പിഴകൾ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരവുവയ്ക്കക്കേണ്ടതാണെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 265 – നിർവ്വചനങ്ങൾ – ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 266 – ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 267 – രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനം പരിപാലിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 269 – നിർവ്വചനങ്ങൾ – സ്വകാര്യ ആശുപ്രതികളുടേയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും രജിസ്ട്രേഷൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 270 – സ്വകാര്യ ആശുപ്രതികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 270എ – രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും സ്വകാര്യ പാരാ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിപാലിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271 – ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫീസ് പിരിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271എ – നിർവ്വചനങ്ങൾ – അറിയാനുള്ള അവകാശം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ബി – അറിയാനുള്ള അവകാശം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271സി – വിവരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ഡി – വിവരം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ഇ – ഉത്തമവിശ്വാസത്തിൽ എടുത്ത നടപടിയ്ക്ക് സംരക്ഷണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271എഫ് – നിർവ്വചനങ്ങൾ – തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ജി – ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ കാലാവധിയും സേവന വ്യവസ്ഥകളും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271എച്ച് – ഓംബുഡ്സ്മാനെ നീക്കം ചെയ്യൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ഐ – ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ജീവനക്കാർ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ജെ – ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ചുമതലകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271കെ – ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ അധികാരങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271എൽ – സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ സേവനം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271എം – സൂക്ഷ്മമാന്വേഷണം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271എൻ – അന്വേഷണ വിചാരണ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ഒ – നിലവിലുള്ള കേസുകൾ ഓംബുഡ്സ്മാനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271പി – കുറ്റവിചാരണ (പ്രോസികൃഷൻ) ആരംഭിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ക്യു – പരാതികൾ തീർപ്പാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271ആർ – നിർണ്ണയിക്കപ്പെടേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271എസ് – തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിൈൈ ടൈബ്യൂണലുകൾ രൂപീകരിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271റ്റി – സർക്കാർ പരാമർശിക്കുന്ന സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായം നൽകൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 271യു – നിർണ്ണയിക്കപ്പെടേണ്ട സംഗതികൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 272 – പൊതുവായ വഴികൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ മുതലായവയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 272എ – പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾപ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 273 – ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിന് കുത്തക നൽകാനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 274 – മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങളിലേയോ അവയ്ക്കു കീഴിലുണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിലേയോ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 275 – അധികാരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കലും മറ്റും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 276 – അപ്പിലും റിവിഷനും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 277 – പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ കൗൺസിലും സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 278 – മറ്റ് നിയമങ്ങളും അവയ്ക്കുകീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനങ്ങളിലും മറ്റും പ്രസിഡന്റിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 279 – ചില പുറംപോക്കുകളുടെ ഉപയോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 279എ – ലൈസൻസ് കൂടാതെ പുറമ്പോക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 280 – വൈഷമ്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 281 – കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 282 – പഞ്ചായത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ തീർപ്പാക്കൽ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 283 – പട്ടികകൾ ഭേദപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 284 – റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)
വകുപ്പ് 285 – പരിവർത്തനകാലത്തേയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ്)