പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർക്കും പൊതു ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന വിവിധ വിഡിയോകളും ഓഡിയോകളും താഴെ ലഭ്യമാണ്. 1,406 Views