തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തന ശൈലി അഴിച്ചുപണിയുന്ന ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് എന്ന നൂതന സോഫ്റ്റ് വെയർ സംസ്ഥാനത്തെ 150 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി 28/09/2020 തിയ്യതി 10.30 മണിക്ക് ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 40 ലധികം ജീവനക്കാർ 2 വർഷക്കാലമായി