ശ്രീ. Anoop, Clerk, Kadakkal Grama Panchayat, Kollam (നിലവിൽ തൃശൂർ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ ഡെപ്യുട്ടേഷനിലാണ് ) വരച്ച തൃശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിനാണ് ലോക റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചത്.  ലഭിച്ച റെക്കോർഡുകൾ 1. India Book