തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് ബാധകമായ ഉത്തരവുകൾ – കൈപുസ്തകം കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും ഈ കൈപുസ്തകത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് – C S Santhosh 544