സംസ്ഥാനത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടേയും പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആധാർ വയസ്സതെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖയാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ