02.12.2016 ലെ GO(Rt) 3291/16/LSGD നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി ഒരു ബജറ്റ് മാനുവൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷം മാർച്ച് മാസം 31-ന് മുൻപായി തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് പാസാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. മാനുവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ