തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്‍റുമാരുടെ നിയമനം, സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന, തെരഞ്ഞെചുപ്പ് മാനദണ്ടങ്ങൾ

auto insurance quotes    workers compensation insurance    car insurance quotes    compare car insurance online    buy car insurance online    auto insurance    commercial auto insurance    small business insurance    professional indemnity    general liability insurance    e&o insurance    business insurance    car insurance    insurance quotes    motorcycle lawyer    automobile accident lawyers    auto injury lawyers    accident claims lawyers    mesothelioma law firm    accident attorney    accident lawyers firm    accident lawyer    car wreck lawyer    car lawyer    home refinance    best mortgage refinance companies    refinance home loan    mortgage preapproval    best place to refinance mortgage    refinance mortgage    best refinance companies    best refinance rates    kidney foundation car donation    unicef donation    reputable car donation charities    npr car donation    donate money to charity    best car donation charities    cancer research donation    donating to charity    msw online    msw programs    masters in social work    online psychology degree    online colleges    online social work degree    msw degree    psychology courses online    online business degree    elementary education online    online mba programs    dental seo company    seo reputation management    seo copywriting services    international seo services   

international seo agency    seo for plumbers    seo marketing experts    seo for ecommerce website    b2b seo services    best cloud hosting for wordpress    wordpress hosting services    dreamhost web hosting    best wordpress hosting    wordpress cloud hosting    best managed wordpress hosting    premium wordpress hosting    fastest wordpress hosting    dedicated wordpress hosting    wordpress vps hosting    cloud based hosting providers    best wp hosting    wordpress domain and hosting    wordpress hosting    best magento hosting    month to month web hosting    vps wordpress    wordpress hosting sites    best wordpress hosting sites    accounting software    project management software    aomei backupper    dental software    crm software    erp software    pos system    crm    zoho people    crm system    project management tools    sap business one    cmms    software development    medical billing and coding    medical billing    air ambulance    medical coder    emr systems    medical care    online prescription    emrs    private healthcare    emergency medicine doctor near me    weightloss clinic    st joseph medical center    medical student    medical practitioner    uber health    weight loss clinic    western medicine    mental health care plan   

സ.ഉ(സാധാ)നം.1846/2021/LSGD തീയതി:24.09.2021 പ്രകാരം ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ജിയോ ടാഗിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ബില്ലുകൾ ഇഗ്രാംസ്വരാജ് പോർട്ടലിൽ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സെക്രട്ടറിമാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കിക്കൊണ്ടും പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ജിയോ ടാഗിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ബില്ലുകൾ ഇ-ഗ്രാംസ്വരാജ് പോർട്ടലിൽ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സെക്രട്ടറിമാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കിക്കൊണ്ടും പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും സ.ഉ(സാധാ)നം.1846/2021/LSGD തീയതി:24.09.2021 പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു. ഉത്തരവിൽ താഴെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

 1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റുമാരെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെ കണ്ടെത്തി നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയും മറ്റ് നിബന്ധനകളും ബാധകമായ ആളിനെയാണ് നിയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കണം. വ്യാപകമായ അറിയിപ്പ് നൽകി അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അഭിമുഖം അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് വേണം അനുയോജ്യയായ ആളിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് 15 ദിവസത്തെ സമയം നൽകേണ്ടതാണ്.
 2. പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റുമാരെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത തോതിലുള്ള സംവരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് 8 ശതമാനവും പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് 2 ശതമാനവും സംവരണം ഉറപ്പാക്കണം. ഓരോ ജില്ലയിലും നിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ എണ്ണം, അതിൽ പട്ടികജാതി – പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട തസ്തികകളുടെ എണ്ണം എന്നിവ ഉത്തരവിന്റെ പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമായിരിക്കും.
 3. സംവരണതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ജില്ലയിലും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ നിയോഗിക്കേണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക (2011 ലെ സെൻസസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുൾ) അനുബന്ധമായി ഉത്തരവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെയാണ് നിയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
 4. യോഗ്യത:- സംസ്ഥാന സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ / സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസ് (DCP) / ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആന്റ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പാസ്സായിരിക്കണം
  അല്ലെങ്കിൽ
  കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബിരുദവും ഒപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനോ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനോ പാസായിരിക്കുകയും വേണം.
 5. പ്രായപരിധി : 2021 ജനുവരി 1 ന് 18 നും 30 നും ഇടയിൽ. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷത്തെ ഇളവ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
 6. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് നാലംഗ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ ഭരണസമിതി നിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.
 7. ഇപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ 2022 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്നും പരാമർശം 2-ലെ കാറ്റഗറി IV പ്രകാരമുള്ള കരാർ വേതനം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇടയ്ക്ക് പെർഫോർമൻസ് വിലയിരുത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതിയ ആളെ നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
 8. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ജിയോ ടാഗിംഗ് നടത്തുന്നതിന് 10,000 രൂപയിൽ കവിയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് പരാമർശം 3 പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മൊബൈൽ ഡാറ്റായുടെ ലഭ്യത പരിശോധിച്ച ശേഷം മതിയായ കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സേവനദാതാവിന്റെ സിം കാർഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കണം. സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ഔദ്യോഗിക കണക്ഷൻ വേണം എടുക്കേണ്ടത്. ഔദ്യോഗിക കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ സേവനദാതാക്കളുമായി പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ചർച്ച ചെയ്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മൊബൈൽ ഡാറ്റാ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 200 രൂപയിൽ അധികരിക്കാത്ത തുക പ്രതിമാസം ചെലവഴിക്കാവുന്നതും അതിന് തനത് ഫണ്ട്, എഫ്. എഫ്.സി ബേസിക് ഗ്രാന്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.

പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് നാലംഗ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ ഭരണസമിതി നിയോഗിക്കണം. ടി സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്നവയാണ്.

 1. പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നാലംഗ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന –
  a. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് – അദ്ധ്യക്ഷൻ
  b. വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ – അംഗം
  c. വിഷയ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളയാൾ – അംഗം (എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് /പോളിടെക്നിക് / ഐ.ടി.ഐ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ആപ്ലിക്കേഷൻ/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/ കൊമെഴ്ഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്.)
  d. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി – കൺവീനർ
 2. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയവിദഗ്ദ്ധന് / ക്ക് നിയമാനുസൃതമുള്ള യാത്രാബത്ത, 1000/- രൂപയിൽ അധികരിക്കാത്ത സിറ്റിംഗ് ഫീ എന്നിവ നൽകാവുന്നതാണ്.
 3. സൂചന ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യത, സംവരണമാനദണ്ഡം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി മാത്രമേ നിയമനം നടത്താവൂ . ഇതേ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ പരിചയം , സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം എന്നിവയ്ക്ക് അഭിമുഖത്തിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകണം.
 4. അഭിമുഖത്തിന് നൽകാവുന്ന ആകെ മാർക്ക്, ആയതിൽ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട മാർക്ക് എന്നിവ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടി നേരത്തെ (അഭിമുഖത്തിന് മുമ്പായി) നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്.
 5. പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ സുതാര്യമായിരിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് മുതലുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലെയും നടപടികൾ, രേഖകൾ എന്നിവ കൃത്യതയോടെ രജിസ്റ്ററാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് .
 6. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം ടി വിവരവും പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ക്രമങ്ങളും സമയക്രമവും ( അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, അഭിമുഖ തീയതി, വ്യാപകമായ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നിവ ) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അതാത് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
 7. സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അതാത് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തും. നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 25 നുള്ളിൽ പൂർത്തീ കരിക്കുന്നുവെന്നു ഡി .ഡി.പി മാർ ഉറപ്പുവരുത്തും.

സർക്കുലർ നം.PAN/21063/2018-J1(DP) തീയതി 02.10.2021
സ.ഉ(സാധാ)നം.1846/2021/LSGD തീയതി:24.09.2021

1,024 Views

   PANCHAYATGUIDE - YOUTUBE CHANNEL


   PANCHAYATGUIDE DIGITAL lIBRARY


auto insurance quotes    workers compensation insurance    car insurance quotes    compare car insurance online    buy car insurance online    auto insurance    commercial auto insurance    small business insurance    professional indemnity    general liability insurance    e&o insurance    business insurance    car insurance    insurance quotes    motorcycle lawyer    automobile accident lawyers    auto injury lawyers    accident claims lawyers    mesothelioma law firm    accident attorney    accident lawyers firm    accident lawyer    car wreck lawyer    car lawyer    home refinance    best mortgage refinance companies    refinance home loan    mortgage preapproval    best place to refinance mortgage    refinance mortgage    best refinance companies    best refinance rates    kidney foundation car donation    unicef donation    reputable car donation charities    npr car donation    donate money to charity    best car donation charities    cancer research donation    donating to charity    msw online    msw programs    masters in social work    online psychology degree    online colleges    online social work degree    msw degree    psychology courses online    online business degree    elementary education online    online mba programs    dental seo company    seo reputation management    seo copywriting services    international seo services   

international seo agency    seo for plumbers    seo marketing experts    seo for ecommerce website    b2b seo services    best cloud hosting for wordpress    wordpress hosting services    dreamhost web hosting    best wordpress hosting    wordpress cloud hosting    best managed wordpress hosting    premium wordpress hosting    fastest wordpress hosting    dedicated wordpress hosting    wordpress vps hosting    cloud based hosting providers    best wp hosting    wordpress domain and hosting    wordpress hosting    best magento hosting    month to month web hosting    vps wordpress    wordpress hosting sites    best wordpress hosting sites    accounting software    project management software    aomei backupper    dental software    crm software    erp software    pos system    crm    zoho people    crm system    project management tools    sap business one    cmms    software development    medical billing and coding    medical billing    air ambulance    medical coder    emr systems    medical care    online prescription    emrs    private healthcare    emergency medicine doctor near me    weightloss clinic    st joseph medical center    medical student    medical practitioner    uber health    weight loss clinic    western medicine    mental health care plan   

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *