വകുപ്പ് 180 – പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും ജീവനക്കാരും (1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് )

auto insurance quotes    workers compensation insurance    car insurance quotes    compare car insurance online    buy car insurance online    auto insurance    commercial auto insurance    small business insurance    professional indemnity    general liability insurance    e&o insurance    business insurance    car insurance    insurance quotes    motorcycle lawyer    automobile accident lawyers    auto injury lawyers    accident claims lawyers    mesothelioma law firm    accident attorney    accident lawyers firm    accident lawyer    car wreck lawyer    car lawyer    home refinance    best mortgage refinance companies    refinance home loan    mortgage preapproval    best place to refinance mortgage    refinance mortgage    best refinance companies    best refinance rates    kidney foundation car donation    unicef donation    reputable car donation charities    npr car donation    donate money to charity    best car donation charities    cancer research donation    donating to charity    msw online    msw programs    masters in social work    online psychology degree    online colleges    online social work degree    msw degree    psychology courses online    online business degree    elementary education online    online mba programs    dental seo company    seo reputation management    seo copywriting services    international seo services   

international seo agency    seo for plumbers    seo marketing experts    seo for ecommerce website    b2b seo services    best cloud hosting for wordpress    wordpress hosting services    dreamhost web hosting    best wordpress hosting    wordpress cloud hosting    best managed wordpress hosting    premium wordpress hosting    fastest wordpress hosting    dedicated wordpress hosting    wordpress vps hosting    cloud based hosting providers    best wp hosting    wordpress domain and hosting    wordpress hosting    best magento hosting    month to month web hosting    vps wordpress    wordpress hosting sites    best wordpress hosting sites    accounting software    project management software    aomei backupper    dental software    crm software    erp software    pos system    crm    zoho people    crm system    project management tools    sap business one    cmms    software development    medical billing and coding    medical billing    air ambulance    medical coder    emr systems    medical care    online prescription    emrs    private healthcare    emergency medicine doctor near me    weightloss clinic    st joseph medical center    medical student    medical practitioner    uber health    weight loss clinic    western medicine    mental health care plan   

(1) കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാർ ഒഴികെ, ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും ജീവനക്കാരും സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

(2) പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ നിയന്ത്രണം പഞ്ചായത്തിനായിരിക്കുന്നതാണ്.

(3) പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും, സർക്കാർ അപ്പപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചേക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ശമ്പളവും ബത്തയും പഞ്ചായത്ത് നൽകേണ്ടതും സർക്കാരിന്റെ കീഴിലെ അവരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അവധിബത്ത, പെൻഷൻ, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്നിവയിലേക്ക് അവരോ അവർക്കുവേണ്ടിയോ നൽകേണ്ടതായ അംശദായങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുമാണ്.

(4) ഈ ആക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി, 1968-ലെ കേരള പബ്ളിക് സർവ്വീസസ് ആക്റ്റ് (1968-ലെ 19) പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും തരംതിരിവ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ, ശമ്പളവും ബത്തയും, അച്ചടക്കവും പെരുമാറ്റവും എന്നിവ സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെയുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരേയോ ജീവനക്കാരേയോ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയോ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കു വേണ്ടിയോ ഒരു പ്രത്യേക സർവ്വീസായി രൂപീകരിക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

(5) ഒരേ തലത്തിലുള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്, നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കു വിധേയമായും, ചട്ടങ്ങൾമൂലം രണ്ടിനും വേണ്ടിയോ അഥവാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയോ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനോ അഥവാ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനോ ഒരേ ഉദ്യോഗസ്ഥനേയോ അഥവാ ജീവനക്കാരേയോ നിയമിക്കാവുന്നതും ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും അധികാരി ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു.

(6) 1939-ലെ മദ്രാസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്റ്റിലും 1955-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്റ്റിലും എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പൊതുജനാരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(7) ഈ ആക്റ്റിൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, സർക്കാരിനു നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളുടെ അനുമതിയോടെയും,-

(എ) ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ സംഗതികളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എൻജിനീയറിങ്ങ് ജീവനക്കാരേയും മറ്റു ജീവനക്കാരേയും നിയമിക്കാവുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ജീവനക്കാരിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ശമ്പളവും ബത്തയും, സർക്കാരിന്റെ കീഴിലെ അവരുടെ സേവനവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അവരോ അവർക്കുവേണ്ടിയോ നൽകേണ്ടതായ അവരുടെ അവധിബത്ത, പെൻഷൻ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്നിവയിലേക്കുള്ള അംശദായങ്ങളും സർക്കാരിന് അവരിൽനിന്നും ഈടാക്കാവുന്നതാകുന്നതും;

(ബി) ഏതെങ്കിലും തലത്തിലുള്ള രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി പൊതുവായി എൻജിനീയറിംഗ് ജീവനക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവനക്കാരെയോ നിയമിക്കാവുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ജീവനക്കാരിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള ശമ്പളവും അലവൻസുകളും, സർക്കാർ സേവനവ്യവസ്ഥകളും ഉപാധികളും ആവശ്യപ്പെടുംവിധം അവരോ അവർക്കുവേണ്ടിയോ നല്കേണ്ടതായ അവരുടെ അവധി അലവൻസ്, പെൻഷൻ, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്നിവയിലേക്കുള്ള അംശദായങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആനുപാതികമായ പങ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ഈടാക്കാവുന്നതും,

ആകുന്നു:

എന്നാൽ, സർക്കാരിന്, സാഹചര്യം അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ എൻജിനീയറിംഗ് ജീവനക്കാരേയും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരേയും കൂട്ടിചേർത്ത് അവരുടെ സേവനം ഒന്നോ അതിലധികമോ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധീനതയിൽ, മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ ജീവനക്കാരുടെ സംഗതിയിലെന്നപോലെ വിട്ടുകൊടുക്കലോ സ്ഥലം മാറ്റമോ കൊണ്ട് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, പഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ട ജോലിക്കായി എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം ആവശ്യമുള്ള അടിയന്തിര സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് എൻജിനീയർമാരെ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പക്ഷം സർവ്വീസിനു പുറത്തുള്ള എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം സർക്കാർ ഇതിലേക്കായി നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

(8) ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അവധി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സെക്രട്ടറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

(9) ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ ജീവനക്കാരന്റെയോ മേൽ ലഘു ശിക്ഷകൾ ചുമത്തുന്നതിന്, ഇതിലേക്കായി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ആ പഞ്ചായത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(10) ലഘുശിക്ഷ ചുമത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഒരു അപ്പീൽ സർക്കാർ ഇതിലേക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അധികാരസ്ഥാനം (ഇതിനുശേഷം ‘അധികാരസ്ഥാനം’ എന്നു പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു) ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

(11) (10)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള ഒരു അപ്പീൽ നിർണ്ണയിച്ചേക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഫാറത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിലും രീതിയിലും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(12) അധികാരസ്ഥാനത്തിന്, (10)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു അപ്പീൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പീൽ നൽകിയ ആളിന് പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാൻ ഒരു അവസരം നൽകിയശേഷം അപ്പീലിനാധാരമായ ഉത്തരവ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ യുക്തമെന്ന് അത് കരുതുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവ് പാസ്സാക്കാവുന്നതുമാണ്.

(13) സർക്കാരിന്, (12)-ാം ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ പാസ്സാക്കിയ ഏതൊരു ഉത്തരവും സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സ്വമേധയായോ അപേക്ഷയിൻമേലോ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കാവുന്നതും അതിനെ സംബന്ധിച്ച അവർക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഉത്തരവ് പാസ്സാക്കാവുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ, പുനഃപരിശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള യാതൊരു അപേക്ഷയും പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക വിധേയമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് അപേക്ഷകന് കിട്ടിയ തീയതി മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പരിഗണിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല:

എന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു കക്ഷിയെ ബാധിക്കുന്ന യാതൊരു ഉത്തരവും അയാൾക്ക് ഒരു നിവേദനം ബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകിയ ശേഷമല്ലാതെ സർക്കാർ പാസ്സാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

എന്നുതന്നെയുമല്ല, പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവിന്റെ തീയതി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സ്വമേധയാ ഒരു പുനഃപരിശോധനയും നടത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(14) പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ ജീവനക്കാരന്റെയോ പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റിനു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, ജീവനക്കാരനോ എതിരെ അന്വേഷണം നടത്താവുന്നതും വലിയ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടിവരുന്ന സംഗതിയിൽ അയാളെ പഞ്ചായത്ത് സർവ്വീസിൽ നിയമിക്കാൻ അധികാരമുള്ള അധികാരസ്ഥന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി മേൽനടപടിക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളതും അപ്രകാരമുള്ള അധികാരസ്ഥൻ റിപ്പോർട്ടു കിട്ടിയാലുടൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊളേളണ്ടതും അതിൻമേൽ എടുത്ത തീരുമാനം പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

614 Views

   PANCHAYATGUIDE - YOUTUBE CHANNEL


VORKADY.COM - Discover Interesting Facts   

auto insurance quotes    workers compensation insurance    car insurance quotes    compare car insurance online    buy car insurance online    auto insurance    commercial auto insurance    small business insurance    professional indemnity    general liability insurance    e&o insurance    business insurance    car insurance    insurance quotes    motorcycle lawyer    automobile accident lawyers    auto injury lawyers    accident claims lawyers    mesothelioma law firm    accident attorney    accident lawyers firm    accident lawyer    car wreck lawyer    car lawyer    home refinance    best mortgage refinance companies    refinance home loan    mortgage preapproval    best place to refinance mortgage    refinance mortgage    best refinance companies    best refinance rates    kidney foundation car donation    unicef donation    reputable car donation charities    npr car donation    donate money to charity    best car donation charities    cancer research donation    donating to charity    msw online    msw programs    masters in social work    online psychology degree    online colleges    online social work degree    msw degree    psychology courses online    online business degree    elementary education online    online mba programs    dental seo company    seo reputation management    seo copywriting services    international seo services   

international seo agency    seo for plumbers    seo marketing experts    seo for ecommerce website    b2b seo services    best cloud hosting for wordpress    wordpress hosting services    dreamhost web hosting    best wordpress hosting    wordpress cloud hosting    best managed wordpress hosting    premium wordpress hosting    fastest wordpress hosting    dedicated wordpress hosting    wordpress vps hosting    cloud based hosting providers    best wp hosting    wordpress domain and hosting    wordpress hosting    best magento hosting    month to month web hosting    vps wordpress    wordpress hosting sites    best wordpress hosting sites    accounting software    project management software    aomei backupper    dental software    crm software    erp software    pos system    crm    zoho people    crm system    project management tools    sap business one    cmms    software development    medical billing and coding    medical billing    air ambulance    medical coder    emr systems    medical care    online prescription    emrs    private healthcare    emergency medicine doctor near me    weightloss clinic    st joseph medical center    medical student    medical practitioner    uber health    weight loss clinic    western medicine    mental health care plan   

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *