തത്തകൾ തമ്മിൽ വീഡിയോ കോളുകൾ : സാമൂഹിക പക്ഷികൾക്കുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിപ്ലവം

auto insurance quotes    workers compensation insurance    car insurance quotes    compare car insurance online    buy car insurance online    auto insurance    commercial auto insurance    small business insurance    professional indemnity    general liability insurance    e&o insurance    business insurance    car insurance    insurance quotes    motorcycle lawyer    automobile accident lawyers    auto injury lawyers    accident claims lawyers    mesothelioma law firm    accident attorney    accident lawyers firm    accident lawyer    car wreck lawyer    car lawyer    home refinance    best mortgage refinance companies    refinance home loan    mortgage preapproval    best place to refinance mortgage    refinance mortgage    best refinance companies    best refinance rates    kidney foundation car donation    unicef donation    reputable car donation charities    npr car donation    donate money to charity    best car donation charities    cancer research donation    donating to charity    msw online    msw programs    masters in social work    online psychology degree    online colleges    online social work degree    msw degree    psychology courses online    online business degree    elementary education online    online mba programs    dental seo company    seo reputation management    seo copywriting services    international seo services   

international seo agency    seo for plumbers    seo marketing experts    seo for ecommerce website    b2b seo services    best cloud hosting for wordpress    wordpress hosting services    dreamhost web hosting    best wordpress hosting    wordpress cloud hosting    best managed wordpress hosting    premium wordpress hosting    fastest wordpress hosting    dedicated wordpress hosting    wordpress vps hosting    cloud based hosting providers    best wp hosting    wordpress domain and hosting    wordpress hosting    best magento hosting    month to month web hosting    vps wordpress    wordpress hosting sites    best wordpress hosting sites    accounting software    project management software    aomei backupper    dental software    crm software    erp software    pos system    crm    zoho people    crm system    project management tools    sap business one    cmms    software development    medical billing and coding    medical billing    air ambulance    medical coder    emr systems    medical care    online prescription    emrs    private healthcare    emergency medicine doctor near me    weightloss clinic    st joseph medical center    medical student    medical practitioner    uber health    weight loss clinic    western medicine    mental health care plan   

തത്തകൾ മറ്റ് പക്ഷികളുമായും മനുഷ്യരുമായും ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ വളരുന്ന ഉയർന്ന സാമൂഹിക ജീവികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, തത്തകളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളായി വളർത്തുന്നവർക്ക്, ഈ പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമൂഹിക ഉത്തേജനം നൽകുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ചില വളർത്തുമൃഗ ഉടമകളും ഗവേഷകരും ഈ വിടവ് നികത്താൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. പ്രത്യേകമായി, അവർ തങ്ങളുടെ വളർത്തു തത്തകളെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ മറ്റ് തത്തകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വീഡിയോ കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
തത്തകൾ വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, ദീർഘനേരം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് മടുപ്പും നിരാശയും ഉണ്ടാകാം എന്നതാണ്. ഇത് നിലവിളി, തൂവലുകൾ പറിച്ചെടുക്കൽ, നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. തത്തകൾ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്,

ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിലനിർത്താൻ അവയ്ക്ക് പതിവായി മാനസിക ഉത്തേജനം ആവശ്യമാണ്.
കാട്ടിൽ, തത്തകൾ അവരുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അവർ പലതരം ശബ്ദങ്ങളും ശരീരഭാഷയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. തത്തകളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളായി വളർത്തുമ്പോൾ, അവയ്ക്ക് കാട്ടിൽ ഉള്ളതുപോലെ സാമൂഹിക ഇടപെടലിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. വീട്ടിലെ ഏക പക്ഷിയായ തത്തക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വെല്ലുവിളിയാണ്.

ഭാഗ്യവശാൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തത്തകളെ മറ്റ് തത്തകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കി. വീഡിയോ കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ തത്തകൾക്ക് മറ്റ് പക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകാനാകും. ചില വളർത്തുമൃഗ ഉടമകൾ മറ്റ് തത്ത ഉടമകളുമായി പതിവായി “തത്ത പ്ലേഡേറ്റുകൾ” സജ്ജീകരിക്കാറുണ്ട്, ഇത് അവരുടെ പക്ഷികളെ പരസ്പരം ഇടപഴകാനും ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനും സഹായിക്കും.

വളർത്തു തത്തകളെ മറ്റ് പക്ഷികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വീഡിയോ കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, തത്തകൾക്ക് ശബ്ദം നൽകൽ, ചമയം, കളിക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്വാഭാവിക സാമൂഹിക സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇത് ഒരു വഴി നൽകുന്നു. ഇത് അവരെ മാനസികമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും വിരസത തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.

തത്തകളെ മറ്റ് പക്ഷികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവയുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സമ്പന്നമാക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, തത്തകളുമായി ഇടപഴകാനും അവർക്ക് മാനസിക ഉത്തേജനം നൽകാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത “സ്മാർട്ട്” കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ തത്തയ്ക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് ലഭിക്കാൻ പരിഹരിക്കേണ്ട പസിലുകളോ പ്രത്യേക ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളോ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

തീർച്ചയായും, സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ സാമൂഹിക ഇടപെടലിനും സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനും പകരമാകരുത് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തത്തകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ധാരാളം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പര്യവേക്ഷണം, അവരുടെ മനുഷ്യ പരിപാലകരുമായി ഇടപഴകൽ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വീഡിയോ കോളുകളും മറ്റ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിലപ്പെട്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരിക്കും, അവർക്ക് സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിനും മാനസിക ഉത്തേജനത്തിനും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

തത്തകൾ വളരെ സാമൂഹികമായ പക്ഷിയായതിനാൽ, അവയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തിപരമായി ഈ ഇടപെടൽ നൽകാൻ കഴിയാത്ത വളർത്തുമൃഗ ഉടമകൾക്ക്, തത്തകളെ സന്തോഷത്തോടെയും കൂടുതൽ സംതൃപ്തിയോടെയും ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ മറ്റ് പക്ഷികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വീഡിയോ കോളുകളും മറ്റ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, വളർത്തുമൃഗ ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ പക്ഷികൾക്ക് സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിനും മാനസിക ഉത്തേജനത്തിനും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാനാകും.

955 Views

   PANCHAYATGUIDE - YOUTUBE CHANNEL


   PANCHAYATGUIDE DIGITAL lIBRARY


auto insurance quotes    workers compensation insurance    car insurance quotes    compare car insurance online    buy car insurance online    auto insurance    commercial auto insurance    small business insurance    professional indemnity    general liability insurance    e&o insurance    business insurance    car insurance    insurance quotes    motorcycle lawyer    automobile accident lawyers    auto injury lawyers    accident claims lawyers    mesothelioma law firm    accident attorney    accident lawyers firm    accident lawyer    car wreck lawyer    car lawyer    home refinance    best mortgage refinance companies    refinance home loan    mortgage preapproval    best place to refinance mortgage    refinance mortgage    best refinance companies    best refinance rates    kidney foundation car donation    unicef donation    reputable car donation charities    npr car donation    donate money to charity    best car donation charities    cancer research donation    donating to charity    msw online    msw programs    masters in social work    online psychology degree    online colleges    online social work degree    msw degree    psychology courses online    online business degree    elementary education online    online mba programs    dental seo company    seo reputation management    seo copywriting services    international seo services   

international seo agency    seo for plumbers    seo marketing experts    seo for ecommerce website    b2b seo services    best cloud hosting for wordpress    wordpress hosting services    dreamhost web hosting    best wordpress hosting    wordpress cloud hosting    best managed wordpress hosting    premium wordpress hosting    fastest wordpress hosting    dedicated wordpress hosting    wordpress vps hosting    cloud based hosting providers    best wp hosting    wordpress domain and hosting    wordpress hosting    best magento hosting    month to month web hosting    vps wordpress    wordpress hosting sites    best wordpress hosting sites    accounting software    project management software    aomei backupper    dental software    crm software    erp software    pos system    crm    zoho people    crm system    project management tools    sap business one    cmms    software development    medical billing and coding    medical billing    air ambulance    medical coder    emr systems    medical care    online prescription    emrs    private healthcare    emergency medicine doctor near me    weightloss clinic    st joseph medical center    medical student    medical practitioner    uber health    weight loss clinic    western medicine    mental health care plan   

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *