റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഒടുക്കണം

റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ.
കത്തിന്‍റെ പകർപ്പ് താഴെ നൽകിയ ലിങ്കിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്

Download

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *