Latest

ജി.എസ്.ടി – തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം

സ.ഉ(അച്ചടി) നം.87/2017/തസ്വഭവ തിയതി 01-11-2017 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. +  01-07-2017 നു ശേഷം നടപ്പാക്കിയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ജി.എസ്.ടി ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. +  സെക്രട്ടറിമാർ ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. +  പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും
Read More

വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തു വകകളിൽ നിന്നുള്ള വാടകയും ജി.എസ്.ടി യും

2017 ലെ സി.ജി.എസ്.ടി/കെ.ജി.എസ്.ടി ആക്ടിലെ ഷെഡ്യൂൾ II ക്രമ നം. 5(എ) പ്രകാരം സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ വാടക ജി.എസ്.ടി യുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. സേവനം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വാടക ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണെന്നതു കണക്കിലെടുത്താണ് ജി.എസ്.ടി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. + 
Read More

വാർഷിക ടേണോവർ 20 ലക്ഷം വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

സേവനങ്ങൾ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടേയും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടേയും മുൻവർഷത്തെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ ജി.എസ്.ടി യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. 3 Views
Read More

സംയോജിത വിതരണം (Composite supply) (സെക്ഷൻ 8)

ഒരു വിതരണത്തിൽ ചരക്കിന്റേയോ, സേവനത്തിന്റേയോ രണ്ടിന്റേയുമോ വിതരണം ഉൾപ്പെടുകയും അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിരിക്കുകയും ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രഥമ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്തരം വിതരണത്തെ സംയോജിത വിതരണമായി കരുതാവുന്നതാണ്. ജി.എസ്.ടി യിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രഥമഗണനീയമായ
Read More

പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ (Works Contract)

പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കരാർ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന (ചരക്കുകളായാലും മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലായാലും) ഏതെങ്കിലും സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം, ഫാബ്രിക്കേഷൻ, പൂർത്തീകരണം, ഉദ്ധാരണം, സ്ഥാപിക്കൽ, ഫിറ്റിംഗ്, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പരിഷ്കരണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, പരിപാലനം, പരിഷ്കരണം, മാറ്റം
Read More

ശുദ്ധമായ സേവനങ്ങൾ (pure services)

+  റോഡുകൾ, പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശുചീകരണത്തിനായി മാനവശേഷി വിതരണം ചെയ്യുക, ആർക്കിടെക്ടമാരുടെ സേവനങ്ങൾ, കൺസൾട്ടിംഗ് എഞ്ചിനിയറിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ഉപദേശക സേവനങ്ങൾ, സെക്യൂരിറ്റി സേവനങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കൽ, വാഹനങ്ങൾ, മെഷിനറികൾ എന്നിവ വാടകയ്ക്ക് നൽകൽ, മെയ്ന്റനൻസ് സർവ്വീസ് മുതലായ
Read More

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളും നികുതി ഒഴിവും

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 243W പ്രകാരം ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ അധികാര
Read More

പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളും നികുതി ഒഴിവും

+  ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 243G പ്രകാരം ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
Read More

നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അധികാരം

2017 ലെ സി.ജി.എസ്.ടി ആക്ട്/കെ.ജി.എസ്.ടി ആക്റ്റ് സെക്ഷൻ 11(1) പ്രകാരം, പൊതു താത്പര്യാർത്ഥം സർക്കാരിന്, കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഒരു വിജ്ഞാപനം വഴി സാധനങ്ങളുടേയോ സേവനങ്ങളുടേയോ നികുതി ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഒഴിവാക്കി നൽകാവുന്നതാണ്. ആയതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 28-06-2017
Read More

ജി.എസ്.ടി ഡി.ടി.എസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതാനും സന്ദർഭങ്ങൾ

+  കരാർ തുക 2.50 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. +  ജി.എസ്.ടി യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചരക്കുകൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ (കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാവുന്നതാണ്). +  ജി.എസ്.ടി യുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പ്രകൃതി വാതകം,
Read More

റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തൽ, തുക കുറവു ചെയ്യാതിരിക്കൽ, തുക ഒടുക്കാതിരിക്കൽ – പിഴ, പലിശ

റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തൽ, തുക കുറവു ചെയ്യാതിരിക്കൽ, തുക ഒടുക്കാതിരിക്കൽ – പിഴ, പലിശ 3 Views
Read More

തുക ഒടുക്കൽ, ടി.ഡി.എസ് GSTR-7 റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യൽ, ടി.ഡി.എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (GSTR-7A) നൽകൽ

+  മാസം അവസാനിച്ച് 10 ദിവസത്തിനകം ടി.ഡി.എസ് ആയി ഈടാക്കിയ തുക സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. (വകുപ്പ് 51(2)) +  2017 ലെ കെ.ജി.എസ്.ടി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 66(1) പ്രകാരം GSTR-7 റിട്ടേൺ ഓൺലൈൻ ആയി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. + 
Read More

ജി.എസ്.ടി ടി.ഡി.എസ് – ഭേദഗതി വിജ്ഞാപനങ്ങൾ

1) വിജ്ഞാപനം നം. 61/2018-Central Tax dated 05-11-2018 പ്രകാരം 50/2018Central Tax dated 13-9-2018 വിജ്ഞാപനത്തിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം പ്രൊവിസോ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. + ഒരു പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള
Read More

CGST, SGST, IGST ടി.ഡി.എസ് – പ്രാബല്യ തിയതിയും നിരക്കും

+  Notification No.50/2018-Central Tax dated 13-9- 2018, 61/2018-Central Tax dated 05-11-2018 & 73/2018-Central Tax dated 31-12- 2018 +  വകുപ്പ് 51(1) പ്രകാരവും പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജി.എസ്.ടി ബാധകമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ
Read More

ജി.എസ്.ടി ടി.ഡിഎസ് നടത്തുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ സ്ഥാപനങ്ങൾ/വ്യക്തികൾ

2017 ലെ CGST Act/SGST Act ലെ സെക്ഷൻ 51(1) പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ടി.ഡി.എസ് നടത്തുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. a) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേയോ ഒരു വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം. b) തദ്ദേശ സ്ഥാപനം (Local
Read More

സാതസ്സിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി നികുതി കുറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വ്യവസ്ഥ (വകുപ്പ് 51(1)

സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന നികുതിയാണ് ടി.ഡി.എസ്. സർക്കാരോ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളോ, വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണ് ടി.ഡി.എസ് നടത്തേണ്ടത്. CGST Act, 2017 ലെ വകുപ്പ് 51(1) ൽ വിതരണത്തിന്റെ ആകെ മൂല്യം 2.50 ലക്ഷ ത്തിൽ
Read More

മൊത്തം വിറ്റുവരവ് (Aggregate Turnover) (സെക്ഷൻ 2(6))

താഴെ പറയുന്നവയുടെ ആകെ മൂല്യം മൊത്തം വിറ്റുവരവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. + നികുതി ഉള്ളതും (taxable supplies) നികുതി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ വിതരണങ്ങളും (excempt supplies) + ഒരേ PAN നമ്പർ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ സാധനങ്ങളുടേയോ സേവനങ്ങളുടേയോ രണ്ടിന്റേയുമോ കയറ്റുമതിയും
Read More

ജി.എസ്.ടി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന സാധനങ്ങളുടേയോ സേവനങ്ങളുടേയോ വിതരണത്തിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന കേന്ദ്ര നികുതി, സംസ്ഥാന നികുതി, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ്, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടാക്സ് എന്നിവയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്. റിവേഴ്സ് ചാർജ്ജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന നികുതിയും സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ
Read More

ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ (Article 279A (1) of Indian Constitution)

+  കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും ചരക്കു സേവന നികുതിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംയോജനം ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. +  കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ. +  സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർ
Read More

ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിലും മറ്റു രേഖകളിലും നികുതി തുക സൂചിപ്പിക്കൽ (വകുപ്പ് 33)

ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ തുകയുടെ ഭാഗമായി വരാവുന്ന നികുതി, ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് പോലുള്ള രേഖകളിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.   3 Views
Read More

രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാത്തവരും ജി.എസ്.ടി യും (വകുപ്പ് 32)

+  രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏതൊരാളും സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു നികുതിയും ഈടാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. +  രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളിൽ നിന്നും ചരക്കോ സേവനമോ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നികുതി റിവേഴ്സ്
Read More

പ്രധാന ജി.എസ്.ടി റിട്ടേണുകൾ

എ. GSTR-1 റിട്ടേൺ ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള, വാർഷിക ടേണോവർ 1.5 കോടിയിൽ അധികമുള്ളവർ നിർബന്ധമായും തൊട്ടടുത്ത മാസം 11-ാം തിയതിക്കം GSTR-1 റിട്ടേൺ (വിശദമായ റിട്ടേൺ) ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവർ ത്രൈമാസ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതിയാകും.
Read More