ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീക്കൺസിലിയേഷൻ കൃത്യമായും ഫലപ്രദമായും നടത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ 22/09/2022 തീയതി 13683/2022/(DP) നമ്പർ പരിപത്രത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പൊതുവായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ മാസവും 5-ാം തിയതിക്ക് മുൻപായി മുൻമാസത്തെ ബാങ്ക് /ട്രഷറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കി