Latest

ഒകിനാവ ദ്വീപിലെ നൂറു വയസ്സു തികഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം 450

ദീർഘായുസ്സ് തേടുന്നത് ഒരു സാർവത്രിക അഭിലാഷമായ ഒരു ലോകത്ത്, തെക്കൻ ജപ്പാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിശയകരമായ ദ്വീപായ ഒകിനാവ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ദ്വീപായി നിലകൊള്ളുന്നു. 100 വയസ്സിനു മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന 450-ലധികം താമസക്കാരുള്ള ഒകിനാവ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ
Read More

തത്തകൾ തമ്മിൽ വീഡിയോ കോളുകൾ : സാമൂഹിക പക്ഷികൾക്കുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിപ്ലവം

തത്തകൾ മറ്റ് പക്ഷികളുമായും മനുഷ്യരുമായും ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ വളരുന്ന ഉയർന്ന സാമൂഹിക ജീവികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, തത്തകളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളായി വളർത്തുന്നവർക്ക്, ഈ പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമൂഹിക ഉത്തേജനം നൽകുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ചില വളർത്തുമൃഗ ഉടമകളും ഗവേഷകരും ഈ വിടവ്
Read More

ബ്രിട്ടീഷ് നിയമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ കേസായിരുന്നു 1837 ലെ സേവർലാൻഡ് Vs ന്യൂട്ടൺ കേസ്

1837 ൽ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമ ചരിത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കേസായിരുന്നു സേവർലാൻഡ് Vs ന്യൂട്ടൺ. കരോലിൻ ന്യൂട്ടന്റെ പിതാവ് നടത്തിയ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യവസായിയായിരുന്നു തോമസ് സേവർലാൻഡ്. പാർട്ടിയിൽ സേവർലാൻഡ് മദ്യപിക്കുകയും കരോലിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അവളെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു.
Read More

മൊബൈൽ ടവറുകൾക്കുള്ള അനവാദവും നികുതി ഈടാക്കലും

5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ, 2009 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഗസറ്റ് തിയ്യതി : 19-01-2023. ടി ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ടവർ നിർമ്മാണത്തിന് പെർമിറ്റ്
Read More

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ യോഗങ്ങളുടെ യോഗാധ്യക്ഷന്മാർ

പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റോ, രണ്ട് പേരുടെയും അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ തദവസരത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗമോ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തിൽ ആ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കേണ്ടതും,
Read More

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ യോഗങ്ങളുടെ കോറം

പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ കോറം 2 ആയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ കോറം 3 ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി
Read More

പ്രോസിക്യൂഷൻ, റവന്യു റിക്കവറി നടപടികൾ

പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട നികുതി, ഫീസ് എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 1994 ലെ കെ.പി.ആർ. ആക്റ്റ് വകുപ്പ് 210 , 1996 ലെ കെ.പി. ആർ ( നികുതി നിർണ്ണയവും, ഈടാക്കലും, അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം ജപ്തി,
Read More

ജപ്തി നടപടികൾ പഞ്ചായത്തുകളിൽ

പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട നികുതി, ഫീസ് എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 1994 ലെ കെ.പി.ആർ. ആക്റ്റ് വകുപ്പ് 210 , 1996 ലെ കെ.പി. ആർ ( നികുതി നിർണ്ണയവും, ഈടാക്കലും, അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം ജപ്തി,
Read More

പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിശ്ശിക എഴുതി തള്ളൽ – നടപടിക്രമങ്ങൾ

കുടിശ്ശിക എഴുതി തള്ളലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിക്കേണ്ട പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഇവയാണ്. 1. പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള നികുതി, കരാർതുക മുതലായവ വസൂലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് എഴുതി തള്ളാം. (വകുപ്പ് 244) 2. കുടിശ്ശികക്കാരനിൽ നിന്നും തുക
Read More

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിലെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ

02.12.2016 ലെ GO(Rt) 3291/16/LSGD നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി ഒരു ബജറ്റ് മാനുവൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷം മാർച്ച് മാസം 31-ന് മുൻപായി തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് പാസാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. മാനുവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
Read More

Guidelines for Reconciliation of Accounts in Panchayats | Circular No.13683/2022/(DP) Dated 22/09/2022

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീക്കൺസിലിയേഷൻ കൃത്യമായും ഫലപ്രദമായും നടത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ 22/09/2022 തീയതി 13683/2022/(DP) നമ്പർ പരിപത്രത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പൊതുവായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ മാസവും 5-ാം തിയതിക്ക് മുൻപായി മുൻമാസത്തെ ബാങ്ക് /ട്രഷറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാക്കി
Read More

Recouping of MGNREGS Admin Expenses Advance in ILGMS

MGNREGS admin expenses Advance ആയി നൽകിയത് തനതു ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് Recoup ചെയ്യുന്ന വിധം ഒരു രശീത്, ഒരു Contra Entry, 2 Journal Entry കൾ എന്നിവ വഴിയാണ് തുക recoup ചെയ്യുന്നത്. 1. തുക MGNREGS
Read More

Receipt Cancellation Process in ILGMS

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് രശീതുകളുടെ അന്നു തന്നെയുള്ള ‘Direct Cancellation’ നിർത്തലാക്കിയ വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. ഏതെങ്കിലും Receipt Cancel ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ചുവടെപ്പറയുന്ന മാർഗം അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. 1. ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട രശീതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ടിൻമേൽ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം, ബന്ധപ്പെട്ട Front office
Read More